Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viatout tout
wolalabym
8001 a17b
Reposted frommisza misza viazabka zabka
wolalabym
Pytał o Ciebie.
Reposted fromstripmymind stripmymind viagdziejestola gdziejestola
wolalabym
6929 d5bd
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
wolalabym
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaasiekxp asiekxp
wolalabym
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaasiekxp asiekxp
wolalabym
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela viasztukamatorka sztukamatorka
wolalabym
3537 4ec1
:c
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viakjuik kjuik
wolalabym
1767 7d0e
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasilence89 silence89
3756 0049 500
8235 ab33 500
Reposted fromphilipp philipp viakjuik kjuik
wolalabym
8426 0570
Reposted fromShini Shini viagdziejestola gdziejestola
wolalabym
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viagdziejestola gdziejestola
8895 faad 500
Reposted fromerial erial viasztukamatorka sztukamatorka
wolalabym
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaidosk8 idosk8
wolalabym
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaidosk8 idosk8
wolalabym
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidosk8 idosk8
wolalabym
4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix viasztukamatorka sztukamatorka
wolalabym
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl