Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viaoutkapa outkapa
wolalabym
6587 343a 500
Reposted fromtfu tfu viamisspandora misspandora
wolalabym
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth vianecropixie necropixie
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi vianecropixie necropixie
wolalabym
Reposted frommayamar mayamar viarawwwr rawwwr
wolalabym
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarawwwr rawwwr
wolalabym
2243 cf3f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
wolalabym
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarawwwr rawwwr
wolalabym
1682 6393
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viarawwwr rawwwr
wolalabym
6706 76f6 500
chuja prawda
wolalabym
5706 35fc 500
Reposted frompiehus piehus viajadex jadex
wolalabym
6338 8102
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajadex jadex
wolalabym

Ben Dahlhaus  

Reposted fromlong-haired-men long-haired-men viaseaweed seaweed
wolalabym
4841 8e04
Reposted fromfelicka felicka viaseaweed seaweed
wolalabym
wolalabym
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viaznikajac znikajac
wolalabym
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viaseaweed seaweed
wolalabym
wolalabym
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaznikajac znikajac
wolalabym
6129 8912
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl