Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wolalabym
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viadudku dudku
wolalabym
5890 4305
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
wolalabym
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viamefir mefir
wolalabym
9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
wolalabym
8082 6e6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
wolalabym
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaawaken awaken
wolalabym
9934 96ba
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadudku dudku
wolalabym
Reposted fromTullfrog Tullfrog viadudku dudku
wolalabym
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolewka olewka
wolalabym
Reposted fromprimo primo viamefir mefir
wolalabym
5253 fd3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
wolalabymReposted fromolbaria olbaria viamefir mefir
wolalabym
8213 e6c0 500
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken
wolalabym
4802 ab8a 500
Reposted fromPoranny Poranny viaawaken awaken
wolalabym
Reposted fromjasminum jasminum viaawaken awaken
wolalabym
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
wolalabym

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
wolalabym
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
wolalabym
1180 9357 500
Reposted frompunisher punisher viasoadysta soadysta
wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl